صنایع ریخته گری و فولاد

۱- انواع فرو آلیاژ بصورت کلوخه و پودر 

        ۱.۱ -   فرومنگنز متوسط کربن

        ۱.۲ -  فرومنگنز کم کربن

        ۱.۳ - فرومنگنز پر کربن

        ۱.۴ -  فروسیلیس

        ۱.۵ -  فروسیلیکو منیزیوم

        ۱.۶ -  فرومولیبدن

        ۱.۷ -  فروکروم پر کربن

        ۱.۸ -  فروکروم کم کربن

        ۱.۹ -  فروتیتانیوم

       ۱.۱۰ -  فرووانادیوم

       ۱.۱۱ -  فرونیوبیوم

      ۱.۱۲ -  فروتنگستن

۲- ماسه کرومیتی

۳- مواد اولیه نسوز

۴- ماسه شِل

۵- خاک اسپینل 

۶- مواد کربورایزر

۷- گرافیت طبیعی

۸- گرافیت مصنوعی

۹- اکترود گرافیتی

۱۰- پترولیوم کک گرافیته

۱۱- پترولیوم کک کلسینه

۱۲- سیلیکات زیرکونیوم

۱۳- ساچمه فولادی

۱۴- شمش منیزیوم

۱۵- نیکل متال

۱۶- منگنز متال

۱۷- مولیبدن متال

۱۸- سیلیکون متال

۱۹- کروم متال

۲۰- کبالت متال

۲۱- آلیاژهای آلومینیوم و فلزات دیگر

۲۲- جوانه زای آلومینیوم

۲۳- جوانه زای چدن

۲۴- مواد اولیه نسوز

۲۵- نسوزهای بی شکل

۲۶- انواع جرم های نسوز برای کوره های القایی ذوب - نگهدار - باریز

۲۷- جرم های سفید ریختنی نسوز 95% آلومینا

۲۸- فنل ( فنول )

۲۹- روغن لوبریکنت پایه آبی و روغنی برای دایکست